poczta e-mail panel serwera panel klienta nowy klient promocje

UMOWA DZIERŻAWYopublikowano: 13.05.2013


Zawarta w dniu 20-09-2020 w Rzeszowie pomiędzy:
xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx
zwanym dalej: „Wydzierżawiającym”
a
H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632, zwaną dalej „Dzierżawcą”
reprezentowaną przez zzzzzzzz zzzzzzzz
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”
zwana dalej: „Umowa”

 1. Mocą niniejszej Umowy Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do korzystania i pobierania pożytków fragment na swojej stronie internetowej oraz innych miejscach szczegółowo określonych w Regulaminie (dalej łącznie: „Fragment Strony”), w zamian za czynsz dzierżawny („Czynsz”).
 2. Fragment Strony będzie wykorzystywany w celu dokonywania czynności polegających na promocji i reklamie wskazanych usług świadczonych przez Dzierżawcę drogą elektroniczną, zwanych dalej „Usługami”, na warunkach określonych w Umowie oraz w Regulaminie, który jest integralną częścią Umowy. Regulamin znajduje się pod adresem http://najtanszedomeny.pl/dokumenty-i-regulaminy. Ilekroć mowa jest o „Regulaminie”, rozumie się przez to zarówno Regulamin jak i Umowę, ilekroć mowa jest o „Umowie” rozumie się przez to także Regulamin.
 3. Wydzierżawiający zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 4. Wszelkie obowiązki w zakresie podatku dochodowego (jego obliczenia, odprowadzenia i zapłacenia) ciążą wyłącznie na Wydzierżawiającym. Z tytułu niniejszej umowy Dzierżawca nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek składek.
 5. Wydzierżawiający oświadcza, iż Umowę zawiera w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą/bez związku z działalnością gospodarczą.
 6. Ilekroć mowa jest o „formie elektronicznej” rozumie się przez to wysłanie i doręczenie oświadczeń:
  1. przez Dzierżawcę na aktualny adres e-mail Wydzierżawiającego (tj. podany przy rejestracji, a w przypadku jego zmiany – podany w Panelu Wydzierżawiającego lub danych zapisanych na jego Koncie) lub
  2. przez Wydzierżawiającego na adres e-mail Dzierżawcy, tj. bok@najtanszedomeny.pl lub bok@futurehost.pl lub
  3. przez Panel Administracyjny udostępniony przez Dzierżawcę do komunikacji z Wydzierżawiającym.
 7. Wysokość Czynszu zależna jest od wysokości pożytków uzyskanych przez Dzierżawcę z Fragmentu Strony. Szczegółowe informacje zawiera Tabela Prowizji i Opłat, dostępna w formie elektronicznej pod adresem: http://najtanszedomeny.pl/dokumenty-i-regulaminy.
 8. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 9. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej Stronie.
 10. Dzierżawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia istotnych postanowień Regulaminu przez Wydzierżawiającego, w szczególności jeśli przedmiot dzierżawy nie nadaje się do umówionego użytku oraz w innych przypadkach w Umowie określonych.
 11. Wydzierżawiający zobowiązuje się wykonywać Umowę z najwyższą starannością, w sposób nie naruszający praw, dobrego imienia lub renomy Dzierżawcy, podmiotów z nim współpracujących lub jakichkolwiek usług świadczonych przez Dzierżawcę.
 12. Wydzierżawiający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z Umową, włączając w to informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa Dzierżawcy lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą jak i dane związane z systemem teleinformatycznym Dzierżawcy („Tajemnica przedsiębiorstwa Dzierżawcy”), w szczególności są to wszelkie informacje dotyczące Czynszu i jego wysokości.
 13. Strony oświadczają, że klauzula ta stanowi podjęcie przez Dzierżawcę niezbędnych działań w celu zachowania wskazanych w niej informacji w poufności, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211).
 14. Obowiązki, o których mowa w ust. 12 są nieograniczone w czasie i obowiązują również po zakończeniu Umowy .
 15. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną, przez rejestrację Wydzierżawiającego w Serwisie Dzierżawcy (złożenie oferty) i jej akceptację przez Dzierżawcę, z chwilą doręczenia Wydzierżawiającemu oświadczenia Dzierżawcy o akceptacji w formie elektronicznej. Szczegółową procedurę zawarcia Umowy określa Regulamin.
 16. Wszelkie zmiany Umowy następują drogą elektroniczną w sposób określony w Regulaminie (zob. przepis dotyczący zmiany Regulaminu).
Nasi Klienci i Partnerzy:
Kaspersky Lab Helion Antyweb PKP Energetyka Depositphotos Brand24
© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Najtańsze-Domeny.pl. Najtańsze-Domeny.pl jest marką firmy H88 S.A.