poczta e-mail panel serwera panel klienta nowy klient promocje

Każdy zyskuje - Program Partnerski.

Polecając nasze usługi
zarabiasz nawet do 70% prowizji
od każdego klienta na hosting!
A nowy klient na hosting zyskuje dzięki Tobie

aż 20% rabatu!

Prosto i szybko.

Dodaj jeden z gotowych banerów na swojej stronie i zarabiaj!
Każdy klient z Twojej strony to wysoka prowizja dla Ciebie!

Kilka tysięcy w miesiąc?

Sam decydujesz ile zarabiasz - im więcej polecasz, tym więcej zyskujesz.

Raz pozyskany klient zostaje z Tobą na zawsze.

Jeden Klient, to wielokrotny zysk dla Ciebie.
Zarabiasz na każdej jego rejestracji i odnowieniu.
Po kliknięciu w Twój link (reflink), polecany ma aż miesiąc na rejestrację w serwisie.


50% Prowizji dla Ciebie NA ZAWSZE!


*Przez pierwsze 14 dni od wstąpienia do Programu Partnerskiego,
Twoja prowizja od rejestracji serwera wynosić będzie aż 70%!

Typ usługi

Rejestracja
hostingu

Przedłużenie
hostingu

Rejestracja
domeny

Przedłużenie
domeny

Prowizja

50%
ceny netto

10%
ceny netto

5%
ceny netto

5%
ceny netto

Jak to wygląda w praktyce?


Zakupiona usługa

Koszt usługi

Prowizja

Twój zysk

Łącznie

Rejestracja
serwera Pakiet XL

432zł netto
(20% rabatu dla Klienta)

50%

216zł netto

216,99
zł netto

Rejestracja
dwóch domen.pl

19,80zł netto

5%

0,99zł netto

*Przez pierwsze 14 dni od wstąpienia do naszego Programu,
otrzymasz aż 70% prowizji od rejestracji serwera. Za te same usługi zarobisz 303,39zł

Przy przedłużaniu usług wciąż zarabiasz!


Zakupiona usługa

Koszt usługi

Prowizja

Twój zysk

Łącznie

Odnowienie
serwera Pakiet XL

540zł netto

10%

54zł netto

60,90
zł netto

Odnowienie
dwóch domen.pl

138zł netto

5%

6,90zł netto

Regulamin

UMOWA DZIERŻAWY

Zawarta w dniu 29-11-2020 w Rzeszowie pomiędzy:
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
zwanym dalej: „Wydzierżawiającym”
a
H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632, zwaną dalej „Dzierżawcą”
reprezentowaną przez xxxxxx xxxxxx
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”
zwana dalej: „Umowa”

 1. Mocą niniejszej Umowy Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do korzystania i pobierania pożytków fragment na swojej stronie internetowej oraz innych miejscach szczegółowo określonych w Regulaminie (dalej łącznie: „Fragment Strony”), w zamian za czynsz dzierżawny („Czynsz”).
 2. Fragment Strony będzie wykorzystywany w celu dokonywania czynności polegających na promocji i reklamie wskazanych usług świadczonych przez Dzierżawcę drogą elektroniczną, zwanych dalej „Usługami”, na warunkach określonych w Umowie oraz w Regulaminie, który jest integralną częścią Umowy. Regulamin znajduje się pod adresem http://najtanszedomeny.pl/dokumenty-i-regulaminy. Ilekroć mowa jest o „Regulaminie”, rozumie się przez to zarówno Regulamin jak i Umowę, ilekroć mowa jest o „Umowie” rozumie się przez to także Regulamin.
 3. Wydzierżawiający zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 4. Wszelkie obowiązki w zakresie podatku dochodowego (jego obliczenia, odprowadzenia i zapłacenia) ciążą wyłącznie na Wydzierżawiającym. Z tytułu niniejszej umowy Dzierżawca nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek składek.
 5. Wydzierżawiający oświadcza, iż Umowę zawiera w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą/bez związku z działalnością gospodarczą.
 6. Ilekroć mowa jest o „formie elektronicznej” rozumie się przez to wysłanie i doręczenie oświadczeń:
  1. przez Dzierżawcę na aktualny adres e-mail Wydzierżawiającego (tj. podany przy rejestracji, a w przypadku jego zmiany – podany w Panelu Wydzierżawiającego lub danych zapisanych na jego Koncie) lub
  2. przez Wydzierżawiającego na adres e-mail Dzierżawcy, tj. bok@najtanszedomeny.pl lub bok@futurehost.pl lub
  3. przez Panel Administracyjny udostępniony przez Dzierżawcę do komunikacji z Wydzierżawiającym.
 7. Wysokość Czynszu zależna jest od wysokości pożytków uzyskanych przez Dzierżawcę z Fragmentu Strony. Szczegółowe informacje zawiera Tabela Prowizji i Opłat, dostępna w formie elektronicznej pod adresem: http://najtanszedomeny.pl/dokumenty-i-regulaminy.
 8. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 9. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej Stronie.
 10. Dzierżawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia istotnych postanowień Regulaminu przez Wydzierżawiającego, w szczególności jeśli przedmiot dzierżawy nie nadaje się do umówionego użytku oraz w innych przypadkach w Umowie określonych.
 11. Wydzierżawiający zobowiązuje się wykonywać Umowę z najwyższą starannością, w sposób nie naruszający praw, dobrego imienia lub renomy Dzierżawcy, podmiotów z nim współpracujących lub jakichkolwiek usług świadczonych przez Dzierżawcę.
 12. Wydzierżawiający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z Umową, włączając w to informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa Dzierżawcy lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą jak i dane związane z systemem teleinformatycznym Dzierżawcy („Tajemnica przedsiębiorstwa Dzierżawcy”), w szczególności są to wszelkie informacje dotyczące Czynszu i jego wysokości.
 13. Strony oświadczają, że klauzula ta stanowi podjęcie przez Dzierżawcę niezbędnych działań w celu zachowania wskazanych w niej informacji w poufności, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211).
 14. Obowiązki, o których mowa w ust. 12 są nieograniczone w czasie i obowiązują również po zakończeniu Umowy .
 15. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną, przez rejestrację Wydzierżawiającego w Serwisie Dzierżawcy (złożenie oferty) i jej akceptację przez Dzierżawcę, z chwilą doręczenia Wydzierżawiającemu oświadczenia Dzierżawcy o akceptacji w formie elektronicznej. Szczegółową procedurę zawarcia Umowy określa Regulamin.
 16. Wszelkie zmiany Umowy następują drogą elektroniczną w sposób określony w Regulaminie (zob. przepis dotyczący zmiany Regulaminu).


REGULAMIN DZIERŻAWY z dnia 13.05.2013

Serwisu Internetowego Najtańsze-Domeny.pl oraz Futurehost.pl


§1 Zasady ogólne

 1. Regulamin określa warunki Umowy Dzierżawy zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym a Dzierżawcą.
 2. Dzierżawca świadczy usługi drogą elektroniczną w szczególności przy użyciu serwisów internetowych znajdujących się pod adresami www.najtanszedomeny.pl, www.futurehost.pl („Serwis”).
 3. Mocą niniejszej Umowy Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do korzystania i pobierania pożytków fragment na swojej stronie internetowej oraz innych miejscach szczegółowo określonych w Regulaminie („Fragment Strony”), w zamian za czynsz dzierżawny („Czynsz”).
 4. Fragment Strony będzie wykorzystywany w celu dokonywania czynności polegających na promocji i reklamie wskazanych usług świadczonych przez Dzierżawcę drogą elektroniczną, zwanych dalej „Usługami”, na warunkach określonych w Umowie oraz w Regulaminie
 5. Wydzierżawiający nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem Dzierżawcy. Nie ma też prawa podpisywać żadnych umów czy dokumentów w imieniu Dzierżawcy. Wydzierżawiający ma jedynie prawo używać tytułów „Partner Najtańsze-Domeny.pl” oraz „Partner Futurehost.pl”.
 6. Podstawowym obowiązkiem Wydzierżawiającego jest znajomość i akceptacja Regulaminu. W razie wątpliwości co do jego interpretacji, powinien się on zwrócić do Dzierżawcy z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości.

§2 Wydzierżawiający

 1. Wydzierżawiającym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§3 Użytkownik Polecony

 1. Promocja i reklama Usług polega na tym, iż Fragmenty Strony będą używane, w formach określonych w Regulaminie (tj. link partnerski, kod rabatowy), do zachęcania Klientów („Klienci”) do rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 2. Osoba, która rozpoczęła prawidłowo i zgodnie z prawem korzystanie z Usługi (stała się Użytkownikiem w stosunku do Dzierżawcy) („Rejestracja”) w związku z tym, iż została ona zachęcona do korzystania z Usługi za pomocą Fragmentu Strony (w formach określonych w Regulaminie) zwana jest „Poleconym” lub „Użytkownikiem Poleconym” przez tego Wydzierżawiającego.
 3. Link partnerski jest to forma promocji i reklamy polegająca na tym, iż Klient może trafić na stronę Dzierżawcy, przez kliknięcie na link zawierający unikalny identyfikator Wydzierżawiającego, znajdujący się na Fragmencie Strony Wydzierżawiającego lub w inny sposób udostępnionym Klientowi.
 4. W przypadku kliknięcia przez Klienta na link partnerski, infrastruktura Serwisu rozpoznaje Wydzierżawiającego po unikalnym identyfikatorze Wydzierżawiającego zawartym w linku.
 5. Kod rabatowy to forma promocji i reklamy polegająca na tym, że poprzez Fragment Strony możliwe jest udostępnienie Klientowi unikalnego ciągu znaków, który może upoważniać Klienta do uzyskania dodatkowej korzyści (np. dodatkowego rabatu) podczas korzystania z Usługi. Kod rabatowy musi zostać użyty przez Klienta podczas Rejestracji.
 6. W przypadku użycia przez Klienta podczas Rejestracji kodu rabatowego, infrastruktura Serwisu rozpoznaje Wydzierżawiającego po użytym przez Klienta kodzie rabatowym.

§4 Zawarcie Umowy

 1. Osoba, która chce zawrzeć Umowę, (jako przyszły Wydzierżawiający) powinna:
  1. Zapoznać się z podstawowymi informacjami o niniejszym Programie (na stronie: www.najtanszedomeny.pl),
  2. Przeczytać i zaakceptować Regulamin,
  3. Dokonać rejestracji w Programie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: www.najtanszedomeny.pl/RejestracjaAbonenta oraz www.najtanszedomeny.pl/panel/partner.
 2. Wypełniając formularz rejestracyjny wymagane jest podanie następujących danych: login, hasło, wskazanie czy Partner działa jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, imię i nazwisko, nazwa firmy i NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, kod pocztowy, miasto, ulica i numer domu, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Z chwilą prawidłowego dokonania wszystkich wyżej wymienionych czynności, osoba która chce zawrzeć Umowę, składa ofertę Dzierżawcy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Po doręczeniu oferty Dzierżawca może dokonać weryfikacji osoby, która chce zawrzeć umowę, jak i zażądać dodatkowych wyjaśnień lub informacji.
 5. Dzierżawca może odmówić przyjęcia oferty bez podawania jakichkolwiek przyczyn.
 6. Przyjęcie oferty następuje przez wysłanie przez Dzierżawcę w terminie 3 od dnia doręczenia oferty, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail osoby, która chce zawrzeć Umowę, informacji o aktywacji jej Konta w Programie. Z tą chwilą Umowa jest zawarta, a osoba ta nabywa tytuł Partnera.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 8. Wydzierżawiający zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych, zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. To samo dotyczy aktualizacji danych (ust. 12).
 9. Wydzierżawiającemu nie wolno umożliwiać korzystania z jego Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta, login i hasło dostępu powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne. W przypadku naruszenia przez Wydzierżawiającego tego przepisu, Dzierżawca może zawiesić Konto Wydzierżawiającego na zasadach określonych w §12.
 10. Wydzierżawiający może mieć więcej niż jedno Konto, ale konta te są całkowicie odrębne i aktywacja każdego Konta traktowana jest jako zawarcie odrębnej Umowy, a Wydzierżawiający taki traktowany jest jako odrębny podmiot co do każdego z kont. W takim wypadku Użytkownika Poleconego przypisuje się zawsze do konkretnego Konta, a nie Wydzierżawiającego (w szczególności dla celów obliczania Czynszu.
 11. Na czas trwania Umowy Dzierżawca udostępnia Wydzierżawiającemu panel administracyjny Programu („Panel administracyjny”), dostępny po zalogowaniu na Konto. W ramach Panelu administracyjnego, Wydzierżawiający może: śledzić statystyki Programu, pobierać Materiały Promocyjne.
 12. O wszelkich zmianach danych, w tym danych podanych podczas rejestracji w Programie, Wydzierżawiając obowiązany jest niezwłocznie poinformować Dzierżawcę przez stosowne zmiany w swoim Koncie (aktualizacja danych).

§5 Promocja i reklama Usług

 1. Promocja i reklama Usług odbywa się w szczególności w następujących formach:
  1. zamieszczanie na stronie internetowej Wydzierżawiającego bannerów, paneli reklamowych lub linków tekstowych (partnerskich) połączonych z Serwisem, propagujących działalność Serwisu,
  2. Przekazywanie kodu rabatowego wraz z linkiem do strony Serwisu (w szczególności strony, z której Klient może dokonać Rejestracji) lub informacją typu „zniżka na Usługi w Najtańsze-Domeny.pl”, „zniżka na Usługi w Futurehost.pl”,
  3. przekazywanie linku partnerskiego do strony Dzierżawcy,
  4. umieszczanie materiałów promujących Usług w raportach i opracowaniach PDF, publikowanych lub udostępnianych na stronach Wydzierżawiającego (np. wstawianie linka partnerskiego w pliku PDF),
  5. Pisanie i publikowanie na stronach Wydzierżawiającego lub innych stronach artykułów, które promują Usługi wraz z zamieszczeniem linka partnerskiego,
  6. Umieszczanie stopek reklamowych na dole każdego wysłanego przez Wydzierżawiającego e-maila, lub pod postami zamieszczanymi przez Wydzierżawiającego na forach czy grupach dyskusyjnych, wraz z linkiem partnerskim,
  7. Umieszczenie specjalnej strony www na serwisie Wydzierżawiającego, w której promowane są Usługi Dzierżawcy wraz z linkiem partnerskim,
  8. Promowanie lub reklamowanie Usług w inny sposób.
 2. Wszelkie treści, które promują lub reklamują Usługi, zwane są „Materiałami promocyjnymi”.
 3. Wydzierżawiający ma prawo promować i reklamować korzyści związane z udziałem w Programie.
 4. Jeśli Wydzierżawiający zdecyduje się samodzielnie odpowiedzieć na pytanie Użytkownika Poleconego, jest zobowiązany zrobić to w sposób kulturalny i wyczerpujący wszelkie wątpliwości. Dzierżawca w takim przypadku służy dodatkową pomocą Wydzierżawiającemu.
 5. Wszelkie Materiały Promocyjne są własnością Dzierżawcy i przysługuje mu prawo pełnej kontroli nad ich wykorzystywaniem.

§6 Niedozwolone formy promocji lub reklamy

Zakazane jest („Niedozwolone formy promocji lub reklamy”):

 1. umieszczanie w Materiałach promocyjnych jakichkolwiek treści, które naruszałyby prawa osób trzecich, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, normy moralne i obyczajowe (w tym treści pornograficznych i erotycznych),
 2. nieuczciwe pozycjonowanie Materiałów promocyjnych w wyszukiwarkach internetowych, w szczególności przez użycie niedozwolonych technik pozycjonowania, takich jak SWL (system wymiany linków),
 3. naruszenie praw lub interesów Dzierżawcy,
 4. dopuszczanie się czynów nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk rynkowych, agresywna lub natarczywa promocja lub reklama; w szczególności osobom, które sobie tego nie życzą,
 5. umieszczanie linku partnerskiego aktywowanego automatycznie po wejściu w Materiały promocyjne lub w innym miejscu (np. wiadomość e-mail),
 6. modyfikowanie kodu linku partnerskiego lub zmiana jego funkcjonalności,
 7. wysyłanie niezamówionych informacji handlowych z Materiałami promocyjnymi (spamu),
 8. uzależnianie możliwości kliknięcia na link partnerski od dokonania jakichkolwiek czynności, chyba że są one niezbędne do korzystania z Materiałów promocyjnych (np. rejestracje w serwisie Wydzierżawiającego),
 9. oferowanie jakiekolwiek korzyści majątkowej lub osobistej użytkownikowi w zamian za kliknięcie na link partnerski lub Rejestrację,
 10. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu sztuczne zawyżanie kwot należnych Wydzierżawiającego),
 11. oferowanie potencjalnym Użytkownikom Poleconym szybkich zarobków łatwych pieniędzy, łatwiej fortuny, prostego biznesu i innych korzyści związanych z korzystaniem z Usług, które nie zostały udowodnione i potwierdzone przez Dzierżawcy, lub obiecanie potencjalnym Użytkownikom Poleconym gwarancji innych niż te wydawane przez Dzierżawcę, bez jego zgody,
 12. promowanie lub reklamowanie Usług na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. Wydzierżawiający może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się Usługami w sposób określony w §5 ust. 4,
 13. duplikowanie Stron zawierających Materiały promocyjne w wielu miejscach, w celu zwiększenia jej popularności w wyszukiwarkach (tzw. zduplikowany content).

§7 Strona internetowa Wydzierżawiającego

 1. Wydzierżawiający oświadcza, że:
  1. Przysługuje mu pełnia praw do Strony, jak i domeny, na której Strona się znajduje („Domena”),
  2. Domena jak i Strona nie naruszają praw osób trzecich, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów, norm moralnych i obyczajowych,
  3. Strona jest umieszczona i utrzymywana na ogólnie dostępnym serwerze i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https, jest kompletna, wykonana w sposób niebudzący zastrzeżeń co do jej funkcjonalności i estetyki, zawiera dającą się sprecyzować tematykę, prezentowane na Stronie treści są dostępne także w języku polskim,
  4. Znane mu są regulacje prawne, w szczególności dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej/przemysłowej oraz e-commerce.
 2. Wydzierżawiający ponosi pełną odpowiedzialność za niespełnienie wymagań, o których mowa wyżej.

§8 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

 1. Wydzierżawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od Dzierżawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204) informacji handlowej, w szczególności informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych funkcjach Serwisu lub towarach lub usługach oferowanych przez Dzierżawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Dzierżawcę lub podmioty z nim współpracujące na podany przez Wydzierżawiającego przy rejestracji adres e-mail. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Dzierżawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Dzierżawcy pod taką informacją handlową.

§9 Czynsz

 1. Czynsz jest to prowizja od kwot netto zapłaconych Dzierżawcy przez Użytkownika Poleconego, za korzystanie przez niego z Usług, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. Użytkownik Polecony przez tego Wydzierżawiającego korzysta z Usługi,
  2. Kwota należności za Usługę została przez Użytkownika Poleconego prawidłowo i w całości zapłacona w terminie lub maksymalnie 7 (siedem) dni po terminie, w którym była należna,
  3. Kwota ta nie została zwrócona przez Dzierżawcę.
 2. Kwoty za korzystanie przez Użytkownika Poleconego z Usług są podane w Standardowym Cenniku Usług Wydzierżawiającego dostępnym na jego stronie internetowej, z tym że podstawą naliczania prowizji jest zawsze kwota prawidłowo i w całości zapłacona przez Poleconego Użytkownika, według tej tabeli, za korzystanie z Usług, uwzględniająca ponadto między innymi udzielone bonifikaty, zniżki, rabaty, upusty i skonta, oraz zwyżki (w sytuacji np. wykonywania przez Dzierżawcę dodatkowych prac dla Klienta).
 3. Kwoty za korzystanie przez Użytkownika z Usług, będące podstawą do naliczania prowizji, nie obejmują kar umownych, odsetek, odszkodowań oraz wszelkich należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Użytkownika, czynu niedozwolonego lub bezpodstawnego wzbogacenia lub należności ze bezumowne korzystanie z Usługi.
 4. Czynsz płatny jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych, na rachunek bankowy Wydzierżawiającego, na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego, zgodnie z procedurą opisaną w Panelu Administracyjnym w polu Wypłaty po zakończeniu danego miesiąca za poprzedni miesiąc, w terminie 14 (dni) dni od doręczenia Dzierżawcy prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury, z tym że aby Czynsz był wypłacony, musi on wynosić każdorazowo co najmniej 50 (pięćdziesiąt) złotych. Wzory faktur/rachunków znajdują się w Panelu Administracyjnym. Za dzień zapłaty czynszu uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy.
 5. Szczegółowa wysokość prowizji w zależności od rodzaju Usług oraz korzystania z nich, znajduje się w Tabeli Prowizji i Opłat.
 6. W razie zwrotu przez Dzierżawcę kwot zapłaconych na jego rzecz przez Użytkownika Poleconego, naliczona Wydzierżawiającego od tych kwot prowizja podlega zwrotowi Dzierżawcy. W pierwszej kolejności zwrot następuje przez potrącenie kwoty zwrotu z aktualnego czynszu Wydzierżawiającego. Przepis stosuje się także w przypadku odstąpienia przez Użytkownika Poleconego od umowy o korzystanie z Usług, z przyczyn nieleżących po stronie Dzierżawcy.
 7. Wydzierżawiającemu nie przysługuje dodatkowy czynsz za polecanie i zdobywanie nowych wydzierżawiających jak i czynsz od kwot zapłaconych przez użytkowników poleconych przez tych wydzierżawiających.
 8. Stan Konta Wydzierżawiającego zawierający sumę należnego czynszu, znajduje się w Panelu Administracyjnym.
 9. Wydzierżawiającemu nie przysługuje czynsz za kwoty uiszczone przez niego za korzystanie z Usług (tj. dokonywane z użyciem jego danych identyfikacyjnych zapisanych w bazie partnerów Dzierżawcy), również w wypadku, gdy posiada więcej niż jedno Konto. Błędnie naliczony czynsz podlega zwrotowi, w szczególności może to nastąpić przez potrącenie z czynszu Wydzierżawiającego.
 10. Prowizja nie jest naliczana za Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji z użyciem nieistniejących kodów/linków rabatowych lub takich, których termin ważności minął przed Rejestracją. Termin ważności kodu/linku rabatowego jest ustalony podczas jego generowania przez Panel Administracyjny.
 11. Jeśli Wydzierżawiający sam korzysta z usług Dzierżawcy, wartość czynszu przysługująca Wydzierżawiającemu może być potrącana z należnością przysługującą Dzierżawcy względem Wydzierżawiającego za korzystanie z Usługi, z tym że potrącenia Wydzierżawiający może dokonywać wyłącznie z tego samego Konta, które zarejestrował jako Wydzierżawiający. Przepis ust. 6 stosuje się.

§10 Odpowiedzialność Dzierżawcy

 1. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. brak zarejestrowania Klienta w Serwisie,
  2. brak zapłaty kwot na rzecz Dzierżawcy przez Użytkownika Poleconego,
  3. braku możliwości uznania zarejestrowanego Klienta jako Użytkownika Poleconego w wyniku usunięcia/zmodyfikowania przez jakichkolwiek danych lub pliku zawierających oznaczenia identyfikujące Wydzierżawiającego,
  4. niekorzystanie przez Klienta z technologii Cookie,
  5. pominięcie oznaczeń identyfikujących Wydzierżawiającego z innych przyczyn niezależnych od Dzierżawcy (np. nieprawidłowe odczytanie skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej, skasowanie pliku Cookie przez Klienta),
  6. problemy techniczne związanych z wyświetlaniem bannerów lub przekierowywaniem odwiedzających Strony,
  7. opóźnione naliczanie lub aktualizowanie czynszów lub wynagrodzeń z powodu okoliczności takich jak przerwa konserwacyjna, zdarzenia losowe.
 2. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy:
  1. Utracone korzyści Wydzierżawiającego związane z udziałem w Programie
  2. Szkody pośrednio związane z udziałem w Programie w szczególności utrata potencjalnych zysków przez Wydzierżawiającego.
 3. Dzierżawca nie ma obowiązku informować Wydzierżawiającego o jakichkolwiek działaniach lub zaniechaniach Użytkownika Poleconego, w szczególności o zmianie okresu rozliczeniowego przez tego Użytkownika na dłuższy lub krótszy, zmianie zasad płatności i rozliczeń przez tego Użytkownika. Wydzierżawiający jest odpowiedzialny za to, czy Użytkownik Polecony będzie informował go o wszelkich zmianach dokonywanych w zakresie korzystania z Usług, w szczególności mających wpływ na wysokość lub termin zapłaty czynszu Wydzierżawiającemu.
 4. Dzierżawca nie odpowiada za skutki usunięcia pliku Cookie z komputera Klienta jak i za niepoprawne wpisanie kodu rabatowego lub adresu URL przez Klienta.

§11 Zakończenie Umowy

 1. Dzierżawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wydzierżawiającego istotnych postanowień umowy, w szczególności stosowania niedozwolonych form promocji lub reklamy (§6).
 2. Rozwiązanie umowy następuje w formie elektronicznej.
 3. Najpóźniej w dniu zakończenia umowy Wydzierżawiający zobowiązany jest usunąć jakiekolwiek informacje o Dzierżawcy ze wszystkich Materiałów promocyjnych. Jeśli Klient w wyniku polecenia usług dokona rejestracji w Serwisie lub uiści kwoty na rzecz Dzierżawcy po zakończeniu Umowy z Wydzierżawiającym, to Wydzierżawiającemu nie przysługują jakiekolwiek wynagrodzenia, czynsz czy należności od tychże kwot.

§12 Zawieszenie Konta Wydzierżawiającego

 1. W przypadku naruszenia przez Wydzierżawiającego istotnych postanowień Umowy (w szczególności stosowania niedozwolonych form promocji lub reklamy - §6), Dzierżawca może zawiesić Konto Wydzierżawiającego, a jeśli naruszenie jest rażące – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym lub anulować dotychczas skumulowaną sumę czynszu. Rozwiązanie następuje nie wcześniej niż 14 dni od zawieszenia konta Wydzierżawiającego, jeśli Wydzierżawiający nie zastosuje się w tym czasie do przedstawionych mu wytycznych Dzierżawcy dotyczących zaniechania naruszeń.
 2. Zawieszenie Konta ma ten skutek, iż:
  1. Wydzierżawiający nie ma dostępu do funkcji „Program” w Panelu Administracyjnym,
  2. Na zawieszone Konto nie wpływają żadne nowe środki,
  3. Za czas zawieszenia Konta czynsz nie jest naliczany,
  4. Dzierżawca wstrzyma wypłatę czynszu Wydzierżawiającemu,
  5. Przez czas zawieszenia Konta Wydzierżawiający nie może dokonywać potrąceń.
 3. Jeśli Wydzierżawiający zastosuje się do wytycznych Dzierżawcy dotyczących zaniechania naruszeń i złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzeganiu Regulaminu, Dzierżawca może dokonać odwieszenia Konta.
 4. Dzierżawca może zawiesić Konto w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. W takim wypadku Dzierżawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Wydzierżawiającego od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta lub innych czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Konta. Po dokonaniu zmiany hasła lub innych czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Konta Dzierżawca odzyska dostęp do Konta.

§13 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe wydzierżawiających będących osobami fizycznymi, podlegają ochronie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu, znajdującym się pod adresem: www.najtanszedomeny.pl/Regulamin.
 2. Wydzierżawiający wyraża zgodę na publikację danych o nim w newsletterze Dzierżawcy, na konferencjach, wymianie go w dziale „Partnerzy”.
 3. Wydzierżawiający wyraża zgodę na pokazywanie fragmentów Strony, innym Wydzierżawiającym w materiałach reklamowych lub promocyjnych i wszelkich publikacjach reklamujących lub promujących Usługi Dzierżawcy lub niniejszy Program.

§14 Odstąpienie od umowy

 1. Jeśli Wydzierżawiający zawiera niniejszą umowę bez związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, może w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, odstąpić od niej, bez podawania przyczyn przez oświadczenie wysłane Dzierżawcy w formie elektronicznej. W takim wypadku Umowa uważana jest za niezawartą, Wydzierżawiającemu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, czynsz czy należności. W przypadku, jeśli Wydzierżawiający dokonał już Odliczenia, stosuje się przepisy o zwrocie z §9 ust. 6.

§15 Reklamacje

 1. Jeśli Wydzierżawiający uważa, że Dzierżawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, może złożyć reklamację. W tym wypadku ma zastosowanie rozdział VII Regulaminu Serwisu znajdującego się na stronie www.najtanszedomeny.pl/Regulamin, dotyczący trybu postępowania reklamacyjnego.

§16 Cesja

 1. Dzierżawca może przenieść Serwis na inne osoby, jak i poszczególne prawa i obowiązki wynikające z umowy, o zamiarze takim informuje Wydzierżawiającego w formie elektronicznej, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.

§17 Postanowienia końcowe

 1. Dzierżawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu www.najtanszedomeny.pl. Dzierżawca powiadamia w formie elektronicznej Wydzierżawiających o planowanej zmianie Regulaminu w terminie najpóźniej 7 (siedmiu) dni przed ich ogłoszeniem na stronie internetowej Serwisu. Jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia powiadomienia Wydzierżawiający nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie elektronicznej, uważa się, że zmiany zostały przez Wydzierżawiającego przyjęte.
 2. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
 3. Do wszelkich sporów wynikłych z umowy, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Dzierżawcy, chyba że Wydzierżawiający zawiera umowę bez związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, wówczas właściwość sądu określa się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Wydzierżawiający zawiera umowę bez związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności art. 384 - 385(1) Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa.
 5. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o umowie dzierżawy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2013.
Nasi Klienci i Partnerzy:
Kaspersky Lab Helion Antyweb PKP Energetyka Depositphotos Brand24
© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Najtańsze-Domeny.pl. Najtańsze-Domeny.pl jest marką firmy H88 S.A.