poczta e-mail panel serwera panel klienta nowy klient promocje

Regulamin Świadczenia Usług z dnia 01.06.2016r.opublikowano: 01.06.2016I. Słownik pojęć

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występują pojęcia należy przez nie rozumieć następujące:
  1. USŁUGODAWCA / NAJTAŃSZE-DOMENY.PL - Spółka H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612359, posiadająca numer NIP: 7822622168, REGON: 364261632, adres e-mail kontakt@najtanszedomeny.pl, numer telefonu:17 78 50 555 o kapitale zakładowym 200,000zł.
  2. KLIENT / USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamawia usługę w Najtańsze-Domeny.pl, w tym Konsument.
  3. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z Usługodawcą nie związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. USŁUGA - świadczenie wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422) polegające na udostępnieniu Klientowi powierzchni dysku i/lub pasma łącza oraz uruchomieniu dostępnych elementów składowych Usługi zgodnie z jego specyfikacją wymienioną na stronie internetowej wraz z ustalonymi zmianami.
   Za Usługę uważa się w szczególności:
   1. usługę obsługi rejestracji i odnowień domen internetowych,
   2. usługę obsługi rejestracji i odnowień opcji na domeny internetowe,
   3. usługę obsługi transferu (przeniesienia) domeny internetowej,
   4. usługę serwera dedykowanego,
   5. usługę kolokacji serwera,
   6. usługę serwera wirtualnego,
   7. usługę serwera radiowego,
   8. usługę serwera wirtualnego do automatycznego nadawania strumienia SHOUTcast,
   9. sprzedaż i udzielenie licencji na witryny WWW,
   10. usługi dodatkowe związane z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach H88 S.A. oraz sprzedażą witryn WWW.
  5. UMOWA – oznacza Umowę zawartą pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, której integralną część stanowi Regulamin.
  6. DODATKOWA OBSŁUGA - czynności wykonywane przez Usługodawcę, wymienione i opisane na stronie internetowej Usługodawcy, które są świadczone tylko i wyłącznie w przypadku wykupienia przynajmniej jednej usługi. W szczególności są to te czynności, zlecone Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy, które to nie zaliczają się do zwykłej administracji serwera: np. instalacja skryptów, przywracanie danych utraconych na skutek działań lub zaniechań Usługobiorcy.
  7. OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona Usługa liczony wg dni - okres 30 kolejnych dni, chyba że strony postanowiły inaczej z uwagi na specyfikę Usługi zamówionej. Jeśli Usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność 30 dniowych Okresów Abonamentowych, chyba że Konsument wniesie o zwrot dokonanej nadpłaty. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień odpowiadający dniu zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym nie było, ostatni dzień w danym miesiącu.
  8. STRONA USŁUGODAWCY - adres internetowy Usługodawcy, w szczególności www.futurehost.pl, www.najtanszedomeny.pl wraz ze stronami podrzędnymi.
  9. SUPPORT – darmowa pomoc techniczna udzielana Klientowi poprzez e-mail, a także darmowa pomoc techniczna udzielona Klientowi drogą telefoniczną w czasie do 30 minut w danym Okresie Abonamentowym lub więcej, jeśli strony postanowiły inaczej.
  10. SPAM – niezamówiona informacja handlowa; masowe rozsyłanie korespondencji e-mail w postaci zapytań ofertowych, wiadomości i niezamówionej reklamy o charakterze anonimowym bez zgody adresata korespondencji wyrażonej przez aprobatę na dołączenie do listy mailingowej. W razie wątpliwości pojęcie to powinno być rozumiane zgodnie z Ustawą.
  11. INFORMACJA HANDLOWA - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.
  12. REJESTRATOR – podmiot dokonujący rejestracji domen internetowych na zlecenie USŁUGODAWCY, posługujący się własnym regulaminem.
  13. DOMENA – składający się z nazwy i rozszerzenia unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora.
  14. USTAWA - ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422) dostępna zawsze w aktualnym stanie prawnym na: http://isap.sejm.gov.pl.
 2. Powyższe definicje w razie wątpliwości należy rozumieć i interpretować zgodnie z Ustawą.

II. Zamówienie Usługi

 1. Informacje zamieszczona na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 2. Zamówienie Usługi następuje poprzez wypełnienie przez Klienta wniosku zamówienia dostępnego na stronie Usługodawcy pod adresem: www.najtanszedomeny.pl i przesłanie go drogą elektroniczną do Usługodawcy, po czym Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienie na adres e-mail wraz z fakturą proforma oraz w przypadku Konsumenta Regulaminem w formacie pdf i wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Warunkiem złożenia zamówienia jest oświadczenie przez Klienta, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony odpowiadający jednemu lub wielokrotności Okresów Abonamentowych albo na czas nieoznaczony.
 4. Zamówienie Usługi może nastąpić w innej, indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony formie. W każdym przypadku Konsument otrzymuje na wskazany adres e-mail regulamin w formacie pdf wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Jeżeli zamówienie Usługi przez Konsumenta następuje przez telefon, Usługodawca potwierdzi w wiadomości e-mail treść proponowanej umowy, a oświadczenie Konsumenta o zawarciu Umowy jest skuteczne, jeżeli zostanie wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Usługodawcy po otrzymaniu tego potwierdzenia.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  1. Drogą telefoniczną: (17) 78 50 555 od poniedziałku do piątku od 10:00 – 16:00.
  2. Drogą e-mailową: bok@najtanszedomeny.pl, finanse@najtanszedomeny.pl
  3. Listownie: H88 S.A., ul. Krakowska 66, 35-506 Rzeszów.
 6. Warunkiem aktywacji każdej z następujących Usług:
  1. rejestracji i odnowień domen internetowych,
  2. rejestracji i odnowień opcji na domeny internetowe,
  3. transferu domen internetowych co do których rejestry domen wymagają wniesienia opłaty w procesie transferu,
  4. usługi dodatkowe związane z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach H88 S.A. oraz sprzedażą witryn WWW
  5. serwera dedykowanego,
  6. serwera radiowego,
  7. serwera wirtualnego do automatycznego nadawania strumienia SHOUTcast,
  zamówionej przez Klienta jest dokonanie zapłaty ceny wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.
 7. Po zaksięgowaniu opłaty za którąkolwiek z Usług wymienionych w ust.6 powyżej Usługodawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania powołanej zapłaty do aktywacji Usługi określonej w ust. 6 powyżej. Po uzgodnieniu między stronami okres ten może zostać skrócony.
 8. Aktywacja Usług, niewymienionych w ust. 6 powyżej nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy.
 9. W przypadku Usługi nietypowej, zamówionej indywidualnie przez Klienta warunkiem aktywacji Usługi, jest dokonanie płatności wg ceny ustalonej w rozmowach dwustronnych pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Regulamin wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy zostanie Klientowi dostarczony w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta w rozmowie telefonicznej. Jeżeli zamówienie Usługi nietypowej następuje za pośrednictwem telefonu do zawarcia Umowy dochodzi na warunkach określonych w ust. 4 powyżej.
 10. Jeżeli Klient nie dokona opłaty za Usługę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, Usługodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim udzieleniu Klientowi dodatkowego 7 dniowego terminu na dokonanie płatności.
 11. Całkowity koszt Usług zamówionych przez Klienta wraz z określeniem głównych cech świadczenia znajduje się w potwierdzeniu zamówienia.
 12. Składający zamówienie oświadcza, że posiada pełnomocnictwo lub prokurę do reprezentowania Klienta, którego kserokopie lub skan przedstawi do wglądu, jeśli nie zamawia Usługi w imieniu swoim, wydane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Umocowanie dotyczy rozmów w sprawie zakupienia Usługi, zawarcia umowy, kontroli spraw związanych z działaniem Usługi i płatności i reprezentacji Klienta we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy z Usługodawcą.

III. Przedłużenie Okresu Abonamentowego

 1. W przypadku chęci przedłużenia ważności Usługi na kolejny nieopłacony Okres Abonamentowy, Klient powinien dokonać opłaty za przedłużenie, w terminie do dnia upływu wykupionego Okresu Abonamentowego. Przelew powinien jednoznacznie identyfikować Klienta przez podanie loginu konta lub w inny uzgodniony sposób.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem przedłużenia Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, czynne świadczenie Usługi będzie przedłużone na czas, za jaki opłata została wniesiona. Usługodawca zastrzega jednak, iż zaksięgowanie dokonanej wpłaty następuje w ciągu trzech dni roboczych od jej dokonania. Klient, który dokonuje przedłużenia świadczenia usługi przyjmuje powyższy termin do wiadomości.
 3. Brak wpłaty w terminie i na warunkach, o których mowa w ust. 2 powyżej może spowodować zablokowanie dostępu do Usługi do czasu zaksięgowania wpłaty przez Usługodawcę. Usługodawca zobowiązuje się do pozostania w gotowości do świadczenia Usługi przez okres 14 dni kalendarzowych. Po tym terminie dalsze korzystanie z Usług wymaga ponownego złożenia zamówienia, a Umowa ulega rozwiązaniu.
 4. Zablokowanie Usługi, o której mowa w ust. 3 powyżej nie oznacza wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę.
 5. Nieopłacenie Usługi przez Usługobiorcę nie uważa się za wypowiedzenie umowy.

IV. Płatności

 1. Wysokość opłaty za Usługę ustalona jest wg cennika znajdującego się na stronie Usługodawcy obowiązującego w dniu zamówienia Usługi, chyba że strony z uwagi na nietypowość Usługi cenę ustaliły indywidualnie.
  Ceny za poszczególne Usługi zostały wskazane na stronach Usługodawcy: https://najtanszedomeny.pl/cennik-domen.
 2. Ceny podane w momencie składania zamówienia są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Klientowi, który wypowiedział umowę na czas nieokreślony, przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego opłaconego Okresu Abonamentowego liczonego w cyklach pojedynczych Okresów Abonamentowych.
 4. W przypadku zmian cen Usługi, nowe ceny zostaną podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na Stronie Usługodawcy.
 5. Zmiana cennika Usługi w okresie obowiązywania Umowy nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów do końca obowiązywania Umowy.
 6. W przypadku wykupienia przez Klienta Usługi i uiszczeniu opłaty za wybrany Okres Abonamentowy, na życzenie Klienta Usługodawca po zaksięgowaniu środków na koncie w terminie 7 dni wystawi fakturę VAT, która zostanie doręczona w formie e-faktury drogą e-mailową, zaś na pisemną prośbę Klienta – także pocztą tradycyjną.

V. Zawarcie , rozwiązanie i odstąpienie od umowy

 1. Zawarcie Umowy poprzedzone jest rejestracją Usługi. W razie braku przeszkód w świadczeniu zamówionej Usługi - rozpoczęcie jej świadczenia na rzecz Klienta następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego, o czym Klient zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. Klient będący Konsumentem wraz z potwierdzeniem akceptacji formularza rejestracyjnego otrzymuje także :
  1. Niniejszy Regulamin
  2. Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 2. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji.
 3. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia usługi w sposób ciągły w czasie to poczytuje się ją za umowę zawarta na czas określony odpowiadający opcji usługi zamówionej przez Klienta.
 4. Usługodawca przetwarza powierzone dane osobowe rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem Usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa wynikają z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, jako podmiotu przetwarzającego dane w związku ze świadczeniem usług. Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
 5. Usługodawca przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych stosuje przepisy art. 36-39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Usługodawca prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych zgodnie z § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
 7. W trakcie rejestracji usługi Klient podaje w formularzu rejestracji wymagane przez Usługodawcę zgodnie z rzeczywistością dane, do których należą:
  1. nazwisko i imiona,
  2. numer PESEL, jeżeli Klient jest Konsumentem,
  3. pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą,
  4. adres zamieszkania lub adres siedziby,
  5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  6. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Klientem.
 8. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  1. Klient poda fałszywe dane,
  2. Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z usług,
  4. zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny niedozwolone, w szczególności przesyłany będzie spam,
  5. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Klient korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
  6. Klient naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące.
 9. Rozwiązanie umowy następuje:
  1. z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.
  2. z chwilą jej całkowitego wykonania.
  3. poprzez wypowiedzenie umowy złożone przez Usługodawcę lub Usługobiorcę jako jej strony. W razie wypowiedzenia umowy Strony wskażą przyczyny i zachowają 1-miesięczny okres wypowiedzenia poprzedzający jej rozwiązanie, który rozpoczyna swój bieg od chwili doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
  4. poprzez wypowiedzenie natychmiastowe w razie naruszeń i zachowań określonych w niniejszym regulaminie lub przepisach powszechnie obowiązujących.
 10. Z chwilą rejestracji Klient oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy na odległość, drogą elektroniczną,
  3. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Usługodawcy do wysokości opłaconego abonamentu (dotyczy Klienta nie będącego Konsumentem)
 11. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 poniżej.
 12. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. Ustawy.
 13. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art. 34. ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. To, co strony świadczyły podlega zwrotowi. Powyższe jest stosowane jeżeli nie występują ustawowe wyjątki, o których mowa także w niniejszym Regulaminie.
 15. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 16. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostarczany także na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 17. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności.
 18. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana według specyfikacji Konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub usługa nietypowa tj. rejestracja i przedłużanie domen internetowych oraz certyfikaty SSL.

VI. Wykonywanie umowy

 1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Klienta dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania, określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności:
  1. do uruchomienia i korzystania z Portalów internetowych Usługodawcy w tym Najtańsze-Domeny.pl, Futurehost.pl oraz Panelu Klienta niezbędny jest komputer podłączony do Internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 5.0 lub równorzędną.
  2. do połączeń z serwerem FTP dowolny program kliencki FTP obsługujący protokoły FTP, SFTP i FTPS (FTP po SSL/TLS),
  3. do połączeń z serwerem poczty elektronicznej e-mail dowolny program pocztowy obsługujący protokoły POP3, IMAP oraz SMTP.
 2. Usługodawca oświadcza, że dla prawidłowego funkcjonowania stron internetowych Usługodawcy oraz Usług niezbędna jest aktywacja w zalecanej przeglądarce funkcji „cookies”.
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Klienta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 5. Klient może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Klienta.
 6. Zabrania się Klientowi - pod rygorem natychmiastowego rozwiązania z nim Umowy z jego winy z prawem Usługodawcy do odmowy zwrotu proporcjonalnie niewykorzystanej czasowo kwoty abonamentu - korzystanie z usług:
  1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych Klientów,
  2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  3. w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania treści pornograficznych, erotycznych, rasistowskich oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę,
  5. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.
 7. Odmowa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu nie dotyczy Klientów będących Konsumentami. Konsument odpowiada na zasadach ogólnych za szkodę, jaką Usługodawca poniesie z tytułu wypowiedzenia Umowy z przyczyn określonych w ust.6 powyżej.
 8. Klient jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.
 9. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o każdorazowej zmianie swoich danych, w szczególności zobowiązany jest do poinformowania o zmianie statusu prawnego, zmianie siedziby firmy lub zmianie adresu korespondencyjnego. Ponadto Klient jest zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy w przypadku dokonania przez Klienta czynności prawnej, która może skutkować zmianą podmiotu korzystającego z Usług, chyba że w skutek powołanej czynności następuje sukcesja uniwersalna praw i obowiązków dotychczasowego Klienta na inny podmiot. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku Klient ponosi wszelkie prawne konsekwencje takiego zaniechania. W przypadku gdy Usługodawca nie będzie posiadać pełnych lub aktualnych danych Usługobiorcy, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do podania brakujących lub aktualnych danych w terminie 7 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Jeżeli z uwagi na braki w danych lub niedokonanie aktualizacji danych Usługobiorcy należyte wykonanie Umowy nie będzie możliwe, Usługodawca będzie uprawniony do wstrzymania świadczenia Usługi do czasu uzupełnienia lub uaktualnienia danych przez Usługobiorcę.
 10. Zmiana typu Usługi w trakcie trwania Okresu Abonamentowego jest możliwa tylko na Usługę o wyższej cenie i wymaga zgody Usługodawcy oraz powoduje zaliczenie dotychczas zapłaconej ceny na poczet ceny wyższej ceny oraz obowiązek dokonania dopłaty przez Klienta brakującej ceny.
 11. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością.
 12. W razie konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Klient zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 13. Usługodawca gwarantuje przy usługach, za które Klient uiścił opłatę, polegających na świadczeniu ciągłym - ciągłość dostarczania usług przez 99% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową.
 14. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1% czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez Usługodawcę informacji o braku ciągłości, Klient będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1% czasu braku ciągłości w danym miesiącu.
 15. W przypadku, gdy specyfikacja usługi to przewiduje, Usługodawca tworzy kopię zapasową danych, z której przywracane są dane w przypadku awarii, według stanu nie późniejszego niż 48 godzin przed awarią.
 16. Usługodawca gwarantuje Klientowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Klienta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 17. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Usługodawca na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści (lucrum cessans), a jedynie szkodę właściwą (damnum emergens). Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Konsumenta.
 18. W każdym przypadku Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Klienta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

VII. Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy: H88 S.A., ul. Krakowska 66, 35-506 Rzeszów, lub na adres e-mail: kontakt@najtanszedomeny.pl i określać:
  1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta,
  2. rodzaj usługi której dotyczy reklamacja,
  3. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
  4. zarzuty Klienta,
  5. okoliczności uzasadniające reklamację,
  6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Usługodawca obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 3. Wszczęcie procedury reklamacyjnej nie zwalnia Klienta z terminowego opłacenia abonamentu.
 4. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

VIII. Rejestracja i przedłużenia Domen internetowych

 1. Do rejestracji Domen internetowych stosuje się reguły niniejszego regulaminu z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Okres Abonamentowy dla Usługi rejestracji Domeny internetowej wynosi 1 rok, licząc od dnia rejestracji domeny.
 3. Usługodawca ma prawo zlecenia rejestracji domeny innemu podmiotowi, który dokona rejestracji w jego imieniu i na rzecz Klienta. W zakresie tym Klient wyraża zgodę i udziela pełnomocnictwa Usługodawcy na działanie w jego imieniu, w szczególności zgodę na przekazanie jego danych osobowych tym podmiotom, w tym Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) oraz EURid, w celu opublikowania w publicznej bazie WHOIS. Zakres umocowania Usługodawcy obejmuje ponadto wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi domeny danych osobowych Klienta oraz akceptacji regulaminu rejestratora zgodnie z wymogami rejestratora domeny. Udzielone pełnomocnictwo obejmuje też prawo Usługodawcy do żądania wydania kodów authinfo i przenoszenia domen między Rejestratorami, w przypadku nawiązania współpracy z nowym Rejestratorem.
 4. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Klienta, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.
 5. W przypadku chęci przedłużenia ważności Domeny internetowej, Klient jest zobowiązany do opłacenia opłaty abonamentowej za wykonanie Usług utrzymania Domeny najpóźniej na 10 dni przed jej wygaśnięciem. W przypadku braku płatności lub płatności niepełnej, termin ważności Domeny nie zostanie przedłużony.
 6. Jeśli Usługobiorca złoży zlecenie na przedłużenie domeny po czasie jej wygaśnięcia lub takim czasie, że mimo zachowania należytej staranności nie dało się przedłużyć jej przed wygaśnięciem, o ile to będzie możliwe technicznie, jej przedłużenie nastąpi na okres 1 roku licząc od daty jej wygaśnięcia. Usługodawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa opóźnienia spowodowanego przez Klienta.
 7. Usługodawca na podstawie złożonego formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do świadczenia Usługi rejestracji Domeny internetowej.
 8. Nie wniesienie opłaty w terminie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na nie zarejestrowanie domeny lub usunięcie jej oraz zakończenie korzystania z usługi.
 9. W przypadku niezarejestrowania Domeny z powodu nie spełnienia warunków określonych w Regulaminie Rejestratora lub Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych z tego tytułu środków bądź ich przeksięgowanie na poczet przyszłych zamówień.
 10. Usługodawca udostępni Klientowi Regulamin Rejestratora każdorazowo na jego pisemne żądanie.
 11. O ile będzie to obiektywnie możliwe, Usługodawca stworzy Klientowi możliwość rezerwacji domeny (rezerwacji nazwy), na warunkach określonych przez Rejestratora domen, jednakże bez możliwości korzystania z domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej domeny. Możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez Rejestratora domen. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za ewentualną niemożność zarejestrowania zarezerwowanej domeny jedynie wówczas, gdy niemożność ta jest wynikiem czynności przez niego zawinionych.
 12. Usługodawca odmówi świadczenia usługi, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy w przypadku, gdy:
  1. nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
  2. w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
  3. Klient poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,
  4. nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
  5. wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia,
  6. z innych, niezależnych od Usługodawcy przyczyn, rejestracja jest niemożliwa.
 13. Klient ma prawo do:
  1. zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów DNS),
  2. przekazania jakiejkolwiek osobie trzeciej, pod dowolnym tytułem praw do Domeny,
  3. transferu Domeny do podmiotu trzeciego, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Usługi.
 14. Techniczne zmiany w konfiguracji domeny, w tym w szczególności wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Klienta przed rejestratorem domen, chyba, że strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać, a umocowanie traci moc prawną z chwilą:
  1. wyrejestrowania domeny,
  2. odwołania zgody przez Klienta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowej zgodzie Usługodawcy lub przekazania jej bezpośrednio rejestratorowi domen,
  3. zrzeczenia się praw wynikających ze zgody przez Usługodawcę,
  4. rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Klientem.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Klienta opłaty abonamentowej,
  2. rejestrację domeny w złej wierze,
  3. zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,
  4. dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Klienta danych autoryzacyjnych do domeny.
 16. Usługodawca nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane z obsługą administracyjną i techniczną domeny, chyba, że regulamin danego rejestratora domen lub regulamin konkretnej usługi bądź regulamin promocyjny stanowi inaczej.

IX. Przepisy wspólne dla wszystkich usług objętych regulaminem

 1. Zarówno Usługodawca jak i Klient w trakcie realizacji Usługi jak też Usługi dodatkowej zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości natychmiastowego zawieszenia świadczenia Usługi oraz Obsługi dodatkowej (zablokowanie Usługi) – po uprzednim poinformowaniu Klienta, w przypadku:
  1. braku płatności w terminie oznaczonym w rozdz. III pkt 1,
  2. braku płatności za zamówioną a nie opłaconą Usługę,
  3. braku płatności za zamówioną a nie opłaconą Usługę dodatkową,
  4. złamania postanowień niniejszego Regulaminu,
  5. naruszeniu obowiązującego prawa,
  6. wykrycia rozsyłania przez Klienta SPAM-u przy użyciu Usługi, a w szczególności przypadków wskazanych w rozdziałach V i VI regulaminu,
  7. innych negatywnych przesłanek mających wpływ na realizację Usługi.
 3. Usługa świadczona jest na czas jaki przewidziano przy zawarciu umowy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość żądania nadesłania skanów, fotokopii dokumentów lub uwierzytelnionych odpisów dokumentów potwierdzających dane podane przez Klienta podczas rejestracji.
 5. Środki finansowe wpłacone przez Klienta na rzecz świadczenia określonej Usługi, w przypadku ich nie wykorzystania, mogą być zaliczone na poczet abonamentów za inne Usługi świadczone na rzecz Klienta, wyłącznie za uprzednio wyrażoną przez Klienta zgodą.

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.najtanszedomeny.pl umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia Usługi przez Klienta będącego Konsumentem.
 2. Usługodawca może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu m.in. w przypadku dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności rejestratorów domen, zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń, wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet, siły wyższej, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Usługodawcy, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmiany podmiotu świadczącego inną usługę, w szczególności rejestratorów domen, zmian formalno-organizacyjnych po stronie Usługodawcy.
 3. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca powiadomi Klienta drogą e-mailową przesyłając informację o zmianie regulaminu wraz z linkiem do nowego regulaminu lub wprowadzanych zmian oraz na stronie swojego Serwisu. Klient będący Konsumentem otrzyma regulamin w formacie pdf na adres e-mail.
 4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronach internetowych Usługodawcy o ile Klient, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
 5. Postanowienia pkt-ów powyższych mają odpowiednio zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku, w przypadku podwyższenia każdej kolejnej opłaty abonamentowej.
 6. Do umów zawartych z Usługodawcą zastosowanie znajduje polskie prawo.
 7. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami niniejszego regulaminu.
 8. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
 9. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Usługodawcą Umów.
 10. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 11. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 10 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 12. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 13. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:

 1. wzór odstąpienia od umowy
 2. pouczenie o odstąpieniu od umowy


Załącznik nr 1 do regulaminu

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

H88 S.A.
ul. Krakowska 66
35-506 Rzeszów


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług zawartej z H88 S.A.

Data zawarcia umowy: ..........................................................

Imię i nazwisko konsumenta: ..............................................

Adres: ......................................................................................

Podpis konsumenta: .............................................................

Data: ........................................................................................


Załącznik nr 2 do regulaminu

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Szanowi Państwo,
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy wszystkich usług, które świadczy H88 S.A. w terminie 14 dni bez podania przyczyny, za wyjątkiem usług, co do których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Z zastrzeżeniem par. V ust. 10 Regulaminu: Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w za wyraźną zgodą Państwa, jeśli zostaliście Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracicie prawo odstąpienia od umowy. Wobec powyższego jeżeli takie żądanie zostanie przez Konsumenta złożone, odstępując od umowy będzie on zobowiązany zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres: H88 S.A., ul. Krakowska 66, 35-506 Rzeszów lub pocztą elektroniczną bok@najtanszedomeny.pl.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności z uwzględnieniem ww. informacji dotyczących proporcjonalnego rozliczenia za usługę wykonaną do momentu odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: (17) 78 50 555 lub bok@najtanszedomeny.pl.

Nasi Klienci i Partnerzy:
Kaspersky Lab Helion Antyweb PKP Energetyka Depositphotos Brand24
© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Najtańsze-Domeny.pl. Najtańsze-Domeny.pl jest marką firmy H88 S.A.